Go Safe

Chwilio am Gamerâu

Chwilio am safleoedd camerâu diogelwch yng Nghymru

Chwilio am Gamerâu

e.e. Knighton neu Powys neu A3585

Gallwch ddefnyddio enw heol, rhif heol, enw tref neu ranbarth i chwilio am gamerâu.

Awgrymiadau:
  • Cliciwch ar ranbarth i weld rhestr o'r camerâu yn yr ardal honno.
  • Nodwch air allweddol fel enw tref neu heol.
  • Yn achos camerâu symudol, dangosir eu lleoliad yn fras.
  • I gael gwybod mwy am leoliad camera ac ystadegau am y lleoliad hwnnw, dwbl-gliciwch ar eicon y camera.
Ceredigion Conwy Sir Ddinbych Sir y Fflint Gwynedd Blaenau Gwent Pen-y-bont ar Ogwr Caerffili Caerdydd Sir Gaerfyrddin Ynys Môn Powys Wrecsam Sir Fynwy Torfaen Casnewydd Merthyr Tudful Rhondda Cynon Taf Bro Morgannwg Castell-nedd Port Talbot Abertawe Sir Benfro
Cliciwch ar yr ardal sydd â phroblem ar y map er mwyn gweld camerâu yn yr ardal honno
Cofiwch: er eich diogelwch chi, mae'n bwysig gyrru ar gyflymder diogel a chyfreithiol lle bynnag y byddwch, nid dim ond mewn mannau lle credwch y gallai fod camerâu cyflymder. Hyd yn oed lle nad oes camerâu diogelwch, gall plismyn ddefnyddio camerâu neu offer yn eu ceir i ddal pobl sy'n goryrru.

Roedd y manylion a roddir yn gywir ar 01 Mei 2010..
Link to home page